Month: November 2019

อธิบายความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

Health

‘ความปลอดภัย’ คือ การปราศจากเพศภัยภยันอันตรายต่างๆ ตลอดจนปราศจากอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ซึ่งความปลอดภัยควรเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตรวมถึงการทำงานอันเป็นปัจจัยหลักสำคัญในชีวิตของมนุษย์