Month: October 2019

ส่งเสริมสุขภาพ ‘สสส.’ มีความความเป็นมาอย่างไร

Promote-health

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ประชาชนคนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ‘สสส.’ จัดเป็นองค์การมหาชนอยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี มีจุดประสงค์ในการเป็นองค์กรหลักทำหน้าที่พร้อมดำเนินงาน ผลักดัน, กระตุ้น, สนับสนุน โดยอาจมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ