ส่งเสริมสุขภาพ ‘สสส.’ มีความความเป็นมาอย่างไร

Promote-health

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ประชาชนคนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ‘สสส.’ จัดเป็นองค์การมหาชนอยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี มีจุดประสงค์ในการเป็นองค์กรหลักทำหน้าที่พร้อมดำเนินงาน ผลักดัน, กระตุ้น, สนับสนุน โดยอาจมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งหมายหลัก คือ ต้องการให้ประชาชนคนไทย มีสุขภาพกาย, จิตใจ, ปัญญา รวมทั้งสังคมดี กลายเป็นประชาชนมีคุณภาพ อีกทั้งยังมีความสุขไปพร้อมๆ กัน

การดำเนินของ ‘สสส.’ กระทำในลักษณะใด

สำหรับการดำเนินงานของ ‘สสส.’ มีเอกลักษณ์ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง พฤติกรรม, ความเชื่อ รวมทั้งสภาพแวดล้อม ให้มีความสอดคล้องต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งในระยะยาวจะเป็นการช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจ รวมทั้งลดภาระทางสังคมของประเทศ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ลดอัตราการเจ็บป่วยรวมทั้งการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชาชนคนไทย โดยทุนพื้นฐานของ ‘สสส.’ ส่วนใหญ่ได้มาจาก เงินที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ผลิตรวมทั้งการนำเข้าสุราและยาสูบ ในจำนวนอัตราร้อยละ 2 ของภาษี โดย สสส. จัดเป็นองค์กรด้านสุขภาพแห่งยุคใหม่ ซึ่งมีการดำเนินงานสอดคล้องกับมติของสมัชชา การสนับสนุนทางด้านสร้างเสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลก

Promote-health-photo

บทบาทหน้าที่หลัก

สสส. จัดเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้อยู่ทั้งในภาคส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ พร้อมดำเนินงานอย่างมุ่งมั่น ด้วยการสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2544 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยมีรายได้หลักที่นำมาดำเนินงานจากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุรา อัตราร้อยละ 2 /ปี

3 สาเหตุสำคัญของการจัดตั้ง สสส.ในประเทศไทย

  • ภาคประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญปัญหาด้านสุขภาพมากพอ
  • ด้านบริหารจัดการส่วนภูมิภาคและจังหวัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทาง อบต.ยังขาดความรู้ ไม่มีความเข้าใจในระบบงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งยังไม่มีความเข้าใจทางการบริหารจัดการงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างดีพอ
  • ทางด้านบุคลากรที่ดำเนินงานด้านสุขภาพ มีจำนวนน้อยอีกทั้งยังขาดนักวิชาการภายนอก ที่จะเข้ามาเผยแพร่ความรู้ทางด้านสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่

เพราะฉะนั้นแล้ว วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการ ช่วยพัฒนาทีมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่องค์การบริหารส่วนภูมิภาค หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ทีมสร้างเสริมสุขภาพนั้นสามารถขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิผล ซึ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม อบต.ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง หากแต่ไม่ใช่ อบต.ต้นแบบรู้จักกันทั่วไป

ในช่วงระหว่างพัฒนาทักษะจะเป็นไปตามแผนอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างทางก็มีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำพร้อมเป็นที่ปรึกษา มุ่งเน้นทดลองปฏิบัติงานจริงมากกว่าฟังบรรยาย เพื่อสร้างองค์กรที่มีความรู้พร้อมดูแลประชาชนต่อไป